Anketa o informisanosti ljudi o organskoj poljoprivredi i proizvodnji

  • Blog
  • 6. april 2023.
  • 0

Anketa je tehnika prikupljanja podataka i obaveštenja koji se primenjuje u društvenim naukama. Sprovodi se tako što veći broj ispitanika (koji čine uzorak) odgovara na pitanja u vezi sa nekim strogo određenim problemom ili pojavom. Što će reći, anketa je naziv za skup postupaka pomoću kojih se pobuđuju, prikupljaju i analiziraju izjave ljudi kako bi se saznali podaci o njihovu ponašanju ili o njihovim stavovima, mišljenjima, preferencijama, interesima i slično, radi statistike, ispitivanja javnog mnjenja tržišta ili kao temelj za potrebe poljoprivrednog, sociološkog ili nekog drugog istraživanja.

U radu koji sledi biće prikazana primena statistike u analizi i obradi podataka prikupljenih iz dela svakodnevice. Potrudili smo se da posmatrana pojava bude poznatija što širem spektru ljudi. Za predmet analize uzeto je istraživanje o informisanosti ljudi o organskoj poljoprivredi i proizodnji

Cilj ankete je bio da se utvrdi u kojoj su meri ljudi informisani o organskoj poljoprivrednoj  proizvodnji , koji su to problemi  sa kojima se oni susreću kada su u pitanju organski proizvodi, i da li postoji interesovanje za obuku, posetu i boravak na organskoj farmi.

Prikupljanje podataka o toj pojavi izvršeno je anketiranjem, čiji će način i upotreba biti objašnjenje pre početka analize i predstavljanja samog rada, kao osnova za razumevanje istog.

Anketiranje je vršeno nasumično, što će reći da se nismo ograničavali polom, starošću, mestom življenja i slično. Po našem mišljenju to je ovu anketu učinilo vrlo objektivnom i primenljivom za dalja konktretnija istraživanja.

Sam primer ankete biće dostavljen u radu radi boljeg uvida u istu. Istraživanje smo vršili lično, na teritoriji grada Novog Sada i putem društvenih mreža (facebook, instagram). Anketa je urađena uz pomoć google alata za pravljenje anketa koji omogućuje popunjavanje putem interneta. Ovakav način popunjavanja ankete u mnogome smanjuje troškove štampe i pojednostavljuje analizu prikupljenih podataka

Osnovni podaci ankete

Vreme prikupljanje podataka: april 2017.godine

Anketu o informisanosti ljudi o organskoj poljoprivredi i proizvodnji popunilo je ukupno 569 ispitanika od 642 kontaktiranih.

Ukupan broj anketa koje su popunjene putem društvenih mreža  iznosi 490 i 79 je  popunjeno neposrednim anketiranjem slučajnih prolaznika.

Na osnovu slike 1. shvatili smo da su žene u odnosu na muškarce voljnije i spremnije na saradnju. Učešće ženske populacije iznosi 66,3%, a muške populacije 33,7%.

Slika 2.

Iz priloženog vidimo da su  najzainteresovaniji za saradnju bila mlađa populacija od 31%, zatim osobe izmedju 36 do 45 godina 28,3%; od 26 do 35 godina učestvovalo je 26,9 %; osobe od 46 do 55 godina učestvolalo je 10,5%; a svega 2,8% ispitanika su bile osobe preko 55 godina.

Slika 3.

Pretežno su odgovarale osobe sa visokim obrazovanjem 50,4%, zatim srednjom stručnom spremom 36,4%; višom stručnom sprmom 11,6 %; učesnici osnovnog obrazovanja bilo je svega 1,6%

Slika 4.

Najveći deo anketara ne navelo mesto stanovanja na teritoriji grada 71,4%, dok je 19% navelo mesto stanovanja u predgrađu, a svega 9, 7% ispitanika su iz sela.

Slika 5.

Iz priloženog moze da se vidi da je najveći udeo  % od 4 člana; % 3 člana; 2 člana; dok su se svega % izjasnili kao samci/samice.

Slika 8.

Na naše veliko iznjenađenje 495 ispitanika od 569 što je 87,1%, odgovorilo je da su upoznati sa terminom ’’organska poljoprivreda’’ i šta je organski proizvod, što nam je ukazalo da će se dalje anketiranje odvijati u pozitivnom smeru.

Slika 9.

Iz priloženog smo uočili da su anketari pretežno upoznati sa teminom “Organski proizvod“ 88,2%, 10,9% anketara su čuli, ali nisu dovoljno informisani,dok je svega 0,9 %  onih koji uopšte ne znaju šta je organski proizod.

Slika 10.

Najveći broj ispitanika je o organskoj proizvodnji saznalo putem interneta 45,7% i seminara 25,3%, dok je manji broj saznalo od prijatelja 15,6 % i putem reklam 12,5%, a samo 0.9 % nisu uopste bili upoznati o tome šta je organska poljoprivreda, što daje veoma inpozantne rezultate.

Slika 11.

Ovim pitanjem hteli smo da potvrdimo znanje ispitanih o organskoj poljoprivredi koje su pokzali u prethodnih par pitanja. 90,4% anketara je dalo tačan odgovor, dok su ostali 9,6% dali pogršan odgovor ili nisu znali da odgovore.

Slika 12.

Ispitanici uglavom nisu informisani šta je period konverzije 33,3%, a oni koji su bili zainteresovani potrudili smo se da im na najjednostavniji način objasnimo šta je period konverzije. 44,5% ipitanika su znali šta je period konverzije i 22,2% anketara koji su čuli za taj termin ali ipak nisu bili dovoljno upućeni.

Slika 13.

Samo 6% ispitanika smatraju da proizvod iz perioda konverzije isto što i organki proizvod, dok je 43% dalo pozitivne rezultate, a 51,1% nisu znali.

Slika 14.

Od 569 ispitanika: 107 (18,8%) ispitanika kupuje često, jer veruju u kvalitet proizvoda, 330 (58 %) ispitanika kupuje povremeno na pijacama, marketima i direktno od proizvodjača na farmi uglavnom za celu porodicu, najčešći razlog slabe kupovine je što su organski proizvodi dosta skuplji u odnosu na konvencionalne prizvode.132 ( 23,2%) ispitanika je odgovorilo da ne kupuju nikada organske proizvode, razlozi zašto ne kupuju su sledeći: ne veruju u organski proizvod,nemaju poverenja u poizvođača, nije im bitno kako se hrane.

Slika 15.

Iz priloženog možemo da vidimo da se najčešca kupovina odigrava na pijacama 34,6%, zatim u megamarketima i direktno od proizvođača i specijalizovanim prodavnicama 27,1%; putem dostave svega 3,9%, dok 24,3% ne kupuju. Razlozi zašto ne kupuju će biti prikazani na sledećem grafikonu.

Slika 16. Razlozi nekupovine organskog proizvoda su pretežno zbog njegove cene 43,2%, 19,7% ispitanika je odgovorilo da nema poverenja u proizvodjača, neki od njih su naveli da su kupovali ali su čuli kako se licenca za organski proizvod moze kupiti i time su izgubili poverenje i prestali da kupuju. 9,8 % anketara navelo je da ne veruje u organski proizvod, dok je 6,5% odgovorilo da im nije bitno kako se hrane. Ostali razlozi anketara 27,8% navelo je da nemaju dostupnost organskih proizvoda kao i da ono što oni traže nema u ponudi organskih proizvoda

Slika 17.

Pitali smo ipitanike šta najčešce kupuju, ogovori su sledeći:73,5% je kupovina svežeg voća i povrća; zatim 23,4% mleka i mlečnih proizvoda; 18,8% mesa; 11,2% preferira kupovinu kozmetike; dok 6% preferira kupovinu prerađevina. 18,3 % ne preferira kupovinu organskih proizvoda.

Slika 18.

Ispitanci koji kupuju često ili povremeno kupuju za celu porodicu 84,9%; 20,8% ispitanika kupuju za svoju decu; a ispitanici koji nikada ne kupuju smatraju opravdanost kupovine za bolesne 10,2% i za starije 6.9%; dok je 3,7 anketara odgovorilo da kupuje zato što je to danas IN.

Slika 20.

Ispitanici su nam ukazali na osnovu dobijenih podataka da bi želeli da vreme na farmi provedu u rekreaciji, odmoru i edukaciji 67,8%. Samo u radu 9%, a u odnoru i rekreaciji 14,6%. 8,6% je idgovorilo da uopšte ne bi voleli da posete organsku farmu.

21.Da li biste želeli da u okviru neke organske farme imate svoju proizvodnju?

Ispitanici su odgovorili, kada bi imali mogućnost da proizvode hranu na nekoj organskoj farmi, bi  proizvodili 53,2% za sopstvene potrebe, 32,3% za sopstvene potrebe i potrebe tržišta, 4,2% za potrebe tržišta i relativno mali broj od 9,8% ispitanika ne bi proizvodilo.

Slika 22.

U razgovoru sa ispitanicima zaključili smo da je to za njih veliki izazov i veći deo njih nam je odgovorio da bi se bavio organskom proizvodnjom 32,7%, možda nekada u budućnosti 42,1%, deo ispitanika se već bavi tom proizvodnjom 3,3% , dok postoje oni koje ne zanima taj vid proizvodnje 15,8%.

3.ZAKLjUČAK

Predstavljeni rezultati ankete “ Informisanost ljudi o organskoj poljoprivredi i proizvodnji“ ukazuje nam u kojoj meri je populacija informisana o organskoj poljoljoprivredi, što pozitivno utiče  Takođe ukazuje na bitne faktore poput njihovih ličnih interesovanja za posetu organske farme, rada, rekreacije i edukacije na istoj.

Imajući u vidu da su anketom obuhvaćena pitanja koja opisuju veći spektar informisanosti i interesovanja u učestvovanju u samoj proizvodnji i da je anketu popunilo 569 ispitanika, može se zaključiti da će rezultati ankete mnogome doprineti organskim poljoprivrednim proizvođačima tako što će imati u vidu zainteresovanost ljudi da rade i time da povećaju svoju proizvodnju, kao i da će podstaći veći deo populacije da se bave organskom proizvodnjom.

Ovim putem zahvaljujemo se na saradnji svima koji su u njoj učestvovali. Anketa je bila i ostaće anonimna.

UNIVERZITET U  NOVOM SADU                                                        

POLjOPRIVREDNI FAKULTET

Predmet: TRŽIŠTE I MARKETING

Studijski program: Organska poljoprivreda

Stefan Stefanović

Ana Dolovac

Šta je važno da znamo o sušenoj hrani

O održanom panelu „Profesija budućnosti- Organska poljoprivreda“

Budite prvi koji će da komentariše “Anketa o informisanosti ljudi o organskoj poljoprivredi i proizvodnji”

(will not be shared)